2018 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI

 • DOLAR
  3,7880
  % 1,10
 • EURO
  4,6540
  % 1,92
 • ALTIN
  163,4160
  % 0,27
 • BIST
  $14.327
  % 5,35

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Yönetmeliği

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Yönetmeliği

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Yönetmeliği

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan Sosyal Güvenlik Denetmenleri Yönetmeliğinde sosyal güvenlik denetmen yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, yarışma ve yeterlik sınavları ile sosyal güvenlik denetmenliğine atanma usul ve esasları; sosyal güvenlik denetmen ve denetmen yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları ile ilgili hükümler yer almaktadır.


Sosyal Güvenlik Denetmenleri Yönetmeliği, sosyal güvenlik denetmenlerini ve sosyal güvenlik denetmen yardımcılarını kapsamaktadır.

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Ne İş Yapar

Sosyal Güvenlik Denetmen ve Denetmen Yardımcılarının görevleri Sosyal Güvenlik Denetmenleri Yönetmeliğinin 24. maddesinde şu şekilde sayılmıştır:
a) Yapılacak inceleme, denetim ve kontrol sonucunda;
1) İşyerinin mevcut durumunun, gerektiğinde ruhsatsız yapılmış olanlar da dâhil olmak üzere özel bina inşaatlarının yapı, sınıf ve grubunun belirlenmesi için inşaatın niteliğinin ve yüzölçümünün, yarım kalan inşaatların yapılmış olan kısımlarının seviyelerinin, başlama ve bitiş tarihlerinin,
2) İşyerinin faal olup olmadığı ile işyeri tescilinde verilen bilgilerin doğruluğunun,
3) İşyerlerinde yapılan işin niteliği ile yapılan işte değişiklik olup olmadığının,
4) Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen prim borçlarına halef olma şartlarının
gerçekleşip gerçekleşmediğinin,
5) Sigortalıların ve sigortalı olması gerekenlerin Kuruma bildirilip bildirilmediğinin,
6) Kanunda sigortalılık başlangıç ve bitişi ilgili kurum ve kuruluşlardaki vergi mükellefiyeti, tescil ve sicil işlemlerine bağlanmış sigortalıların sigortalılık başlangıç ve bitiş tarihlerinin,
7) Sigortalıların kimlik bilgilerinin, çalışma sürelerinin, ücretlerinin ve prime esas kazançlarının,
8) İşten ayrıldığı bildirilen sigortalının, fiilen çalışmalarının devam edip etmediğinin tespit edilmesi ile aylık prim ve hizmet belgesi ve sigortalı hesap fişi bilgilerinin farklı olduğunun tespit edilmesi halinde, sigortalıların işten ayrılış tarihinin,
9) Sigortalıların/iştirakçilerin fiili hizmet veya itibari hizmet uygulamasından yararlandırılıp
yararlandırılmayacağı hususlarının tespit edilmesi,

b) İşyerleri ve işverenlerin defter ve belgelerinin incelenmesi,


c) Kurumun ilgili birimlerince yapılan yazışmalar sonucu işverenlerin, aracıların, sigortalıyı devir alan işverenlerin, sigortalıların ve diğer şahıs veya kuruluşların adreslerinin tespit edilememesi halinde gerekli araştırmaların yapılması,

ç) Kurum alacağının tahsili amacıyla ilgililerin hacze kabil mal varlığının olup olmadığının araştırılması,

d) Sigortalı işe giriş tarihinde, sigortalının bildirimi ile işverenin/bildirim yükümlülüğü bulunan ilgili kurum ve kuruluşların bildirimi arasında farklılık olması halinde, farklılık nedeninin tespit edilmesi,
e) Sicilsiz tahakkuklara ilişkin bildirimlerin hak iddia eden kişiye ait olup olmadığının tespitinde denetim sonucuna göre karar verilebilme ihtimalinin bulunması halinde, ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin neler olduğunun açıkça belirtilerek araştırılması,
f) 6/8/2003 tarihinden önce ölen sigortalının ana ve babasının geçimlerinin, sağlığında sigortalı tarafından sağlanıp sağlanmadığı hususunda gerektiğinde araştırma işleminin yapılması,
g) Sigortalılar ile Kurumdan gelir veya aylık alanların geçindirmekle yükümlü bulundukları kimselerinin
olup olmadıkları ile bunların sağlık yardımlarına müstehak bulunup bulunmadıklarının araştırılması,
ğ) Sigortalı veya diğer hak sahiplerinin gelir veya aylık alma şartlarını taşıyıp taşımadıkları veya bu
şartları taşımaya devam edip etmediklerinin tespitinin yapılması,
h) (Değişik:RG-22/2/2013-28567) Başkan veya yetki devrettiği genel müdür tarafından uygun görülmesi
halinde ölüm ve malullükle sonuçlanan iş kazası ve meslek hastalığının soruşturulması, ölüm ve malullükle sonuçlananlar dışındaki iş kazası ve meslek hastalığı hallerinin incelenmesi ve/veya soruşturulması ve hastalık iddiası olaylarının incelenmesi,

ı) İl müdürü tarafından denetimi uygun görülen eczane, hastane, tıbbi malzeme ve tedavi edici ürünler
temin eden işyerleri, optisyenlik gibi müesseseler gibi sağlık hizmet sunucularının, sigortalıların sosyal güvenlik mevzuatı kapsamındaki iş ve işlemlerinin mevzuata, Kurumla yapılan sözleşme ve protokollere uygunluğu konusunda inceleme, tespit, denetim ve tarama yapılması,


i) Sağlık hizmet sunucularının vermiş olduğu sağlık hizmetlerinin, sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin
ödeme belgeleri ile eklerinin, ilgili mevzuat ve Kurum ile sağlık hizmet sunucuları arasında akdedilen sözleşme hükümleri çerçevesinde düzenlenip düzenlenmediğinin kontrol edilmesi ve incelenmesi,

j) Sağlık hizmet sunucularının denetiminde, denetim konusu ile ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve
kayıtların ibrazının istenmesi, bunların incelenmesi, gerektiğinde tasdikli örnek ve fotokopilerinin alınması,

k) Sağlık hizmet sunucularının denetimi sonucunda tutanak veya rapor düzenlenmesi,

l) Sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasıyla ilgili olarak işverenlere, sigortalılara ve diğer üçüncü
kişilere hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirme yapılması,

m) İl müdürü veya görevlendireceği il müdür yardımcısı tarafından verilecek benzeri inceleme, araştırma, tespit, denetim ve tarama yapılması,

görevlerini ve bu hususlarda ilgililerin beyanlarını alarak tutanağa kaydedilmesi işlemlerini yürütür.

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Yönetmeliğini İndir

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Yönetmeliğini en güncel haliyle indirmek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.
Sosyal Güvenlik Denetmenleri Yönetmeliği

YAZAR HAKKINDA

SGKNET.NET SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU ALANINDA BİLGİ PAYLAŞIM, DANIŞMANLIK VE HABER PORTALI.

sgknet.net internet sitesi insanları sosyal güvenlik, emeklilik, yaşlılık, hastalık, iş hukuku ve bunlara benzer konularda bilgilendirmek için kurulmuş bir internet sitesidir. Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, sorular ve sorulara verilen cevaplar yasal danışmanlık kapsamında değildir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak sosyal güvenliğinizle ilgili kararların verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.Bu nedenle bu sitede yer alan bilgilere göre hareket etmeyiniz, karar vermeyiniz.Sitemizde yer alan tüm yazıların ve sitemiz tarafından oluşturulan resimlerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yer alan tüm içeriğin telif hakları tarafımıza aittir.Site içeriğinin başka yerlerde yayınlanıp yayınlanmadığı periyodik olarak kontrol edilmektedir. Hangi amaçla olursa olsun, sitemizde yer alan yazıların tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması, ticari veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğacak cezai sorumluluğu ve sitemizin hazırlanmasındaki mali külfeti ve maddi ve manevi tazminatı peşinen kabullenmiş sayılır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM