2018 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI

 • DOLAR
  3,7880
  % 1,10
 • EURO
  4,6540
  % 1,92
 • ALTIN
  163,4160
  % 0,27
 • BIST
  $14.327
  % 5,35

SGK İşyeri Tescili ve İşyeri Açılışı Nasıl Yapılır?

SGK İşyeri Tescili ve İşyeri Açılışı Nasıl Yapılır?

SGK’da İşyeri Tescili ve Açılışı Nasıl Yapılır, İş Yeri Bildirgesi Nasıl Doldurulur?

Bu yazımızda SGK işyeri bildirimi nasıl yapılır, nasıl işyeri dosyası açılır konusuna değineceğiz.
Yazımızda sizlere bilgi mahiyetinde küçük küçük notlar sunacağız.Dolayısıyla bu makalemiz baştan sona akıcı bir makale değil çeşitli notların derlenmesi biçiminde hazırlanmıştır.


Diyelim ki, Fırın ve Unlu Mamuller İmalatı sektöründe faaliyet göstermek üzere kurduğunuz bir işyeriniz var.Bu iş yerinizi en geç işçi çalıştırmaya başladığınız gün Kuruma bildirmelisiniz. İş yeri kaydı ile ilgili işlemleri https://uyg.sgk.gov.tr/stw/welcome.do adresinden yapabilirsiniz. Geçici nitelikte bir iş yerinin açılacak olması durumunda, iş yeri bildirimi yapılırken “4” kodu seçilmeli ve iş yerinin geçici olduğu Kuruma bildirilmelidir.

# Ancak işçi çalıştırmayan işyerleri SGK’ya işyeri bildirimi yapmak zorunda değillerdir.

Eğer merdiven altı faaliyet gösteren, kaçak-kayıt dışı bir iş yeri sahibi değilseniz ve bu yükümlülüğünüzü çoktan yerine getirmiş olmalısınız. Aksi takdirde idari para cezaları kısmında belirtilen ağır cezai yaptırımlara maruz kalabilirsiniz.

Diyelim ki gıda üretim sektöründe faaliyet gösteren bir firmasınız.Bu firmanız halk sağlığı açısından taşıdığı önem dolayısıyla başta 5159 sayılı “ Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK’nın Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun” olmak üzere 5596 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik ve Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ile Türk Gıda Kodeksinden oluşan çok sayıda mevzuatla belirlenen kurallar dâhilinde çalışmaktadır.


Sektörde faaliyet gösteren iş yerleri bu mevzuatla ilgili olmak üzere başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve belediyeler dâhil çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu ile meslek odasının denetim ve gözetimi altındadır. Bu birimlerin kendi görev ve sorumluluk alanları ile ilgili olarak yaptığı denetimler aynı zamanda iş yerinin ve çalışanların Kuruma bildirilmesi ile ilgili denetimleri de kapsamaktadır. Bu sebeple sizin iş yerinizi ve sigortalıları Kuruma bildirmemeniz sosyal güvenlik mevzuatı bakımından denetimden kurtulduğunuz anlamına gelmeyecektir.

SGKya İşyeri Bildirimi Nasıl Yapılır?

# Eğer ilk defa anonim ya da limitet şirket kuruyorsanız ve işçi çalıştıracaksanız, ticaret sicil memurluğuna işçi çalıştırmaya başlayacağınızı bildirmeniz yeterlidir. Kuruma ayrıca iş yeri bildirgesi vermenize gerek kalmaz. Ancak bu durum sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan diğer yükümlülüklerinizi ortadan kaldırmaz.

# Bir kişinin iş yerinizden SGK’ya sigortalı olarak bildirilebilmesi için iş yerinde fiilen çalışması gerekir. Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler iş yerinde hiç çalışmamış kişileri (komşularını akrabalarını, muhasebeci ya da iş takipçisi yanında çalışanları vb.) SGK’ya çalışmadığı hâlde sigortalı olarak bildirmektedir. Söz konusu durum Kuruma sahte evrak vermek anlamına gelmekte ve Türk Ceza Kanununa göre suç sayılmaktadır.

Bu durumda işveren ve sahte olarak bildirilen sigortalı hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır. Ayrıca işverenin sahte sigortalı için ödediği primler geri verilmemekte ve Kuruma
gelir kaydedilmektedir. Daha da ötesi Kurum sahte olarak bildirilen sigortalı için yersiz yere yaptığı tüm masrafları (bağladığı gelir ve aylıkları, sağlık masraflarını vb.) işverenden talep etmektedir. Ayrıca Kurum kayıtlarınızın geçersizliği nedeni ile sizi 3 asgari ücretten 12 asgari ücrete kadar kayıt geçersizliği cezası ile cezalandırır.


Günümüzde bazı kişiler sırf emekli olabilmek için çalışmadıkları halde kendilerini bir işyerinden sigortalı olarak göstermektedirler. Bu sahtelik işlemine alet olmayın.Sahte sigortalılık işlemi gerek sigortalı açısından gerekse işveren açısından çeşitli cezalara neden olmaktadır.Kadınların ssk emeklilik şartları ve Erkeklerin ssk emeklilik şartları konuları üzerinde durmuş ve kimlerin hangi tarihte emekli olacağını ssk emeklilik tablosunda göstermiştik.Bazı kişiler sırf emekli olabilmek için prim gününü doldurmak için çalışmadıkları halde bir işyerinden sigortalı olarak görünmektedir.Bir işveren iseniz kesinlikle işyerinizde çalışmayan kişileri emekliliğine yardımcı olmak için sigortalı göstermeyin.

Eğer sigortalı iseniz, kesinlikle çalışmadığınız halde kendinizi bir işyerinden sigortalı göstermek için işverenle ya da muhasebeci ile bu konuda pazarlığa girişmeyin.
Sahte sigortalılığın sonuçları ağırdır, emekli dahi olmuş olsanız emekliliğiniz yanar, maaşınız durdurulur ve ödenen tüm maaşlar faiziyle birlikte sizden tahsil edilir, bu borcu ödemeden tekrar emekli edilmezsiniz.Üstelik sahte sigortalılık esnasında ödediğiniz bütün primler yanar, geri alamazsınız, gelir olarak SGK’ya aktarılır.

Daha önce de değindiğimiz gibi, SGK denetmenlerinin görevlerinden biri de sahte sigortalılık soruşturmalarını yürütmektir.

İşyerinin Devri, Nakli, Adres Değişikliği SGKya Nasıl Ne Zaman Bildirilir?

# Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya başka şirkete katılması durumunda ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini takip eden 10 gün içinde Kuruma bildirim yapmalısınız.
# Adi şirkete yeni ortak alınması hâlinde yeni ortağın alındığı tarihi takip eden 10 gün içinde Kuruma bildirim yapmalısınız.
# İş yerinin başka işverene devri veya başka ile nakli hâlinde yeni işveren iş yerini devraldığı veya iş yerinin başka ile nakledildiği tarihi takip eden 10 gün içinde Kuruma bildirim yapmalısınız.


# İş yerinin miras yoluyla mirasçılara intikali hâlinde mirasçılar arasında iseniz, ölüm tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde Kuruma bildirim yapmalısınız.

İşyeri Bildirgesini Zamanında Vermemenin Cezası Nedir?

# İş yeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesini, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra kendiliğinizden 30 gün içinde vermeniz ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi hâlinde ceza, dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. Cezayı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemeniz hâlinde %25’lik ayrıca bir indirime gidilir. Bu durumda, cezanız toplamda %81,25 azalır.

# Kuruma fiilen ödemeniz kaydıyla sigorta primlerini gelir ve kurumlar vergisi matrahından gider olarak düşersiniz. Dolayısıyla, vergi diliminize göre değişmekle birlikte, en az ödediğiniz primlerin %20’si kadar daha az vergi ödersiniz.

SGKda İşyeri Dosyası Nasıl Açılır?

İş yerinizi SGK’ya bildirdiğinizde, SGK iş yeriniz için bir dosya açacaktır. Böylece iş yerinizin bir SGK sicil numarası olacaktır. SGK sicil numarası asıl işveren statüsündeki iş yerleri için 23 hanedir. Alt işverenlere, asıl işverenin sicil numarasına ek olarak 3 haneli bir kod tanımlanarak işlem yapılır. İş yeri SGK sicil numaranızın ilk hanesi iş yerinizin mahiyetini ifade etmektedir. Kamu sektöründeki sürekli iş yerleri için “1”, geçici veya mevsimlik iş yerleri için “3”, özel sektöre ait devamlı iş yerleri için “2”, mevsimlik veya geçici iş yerleri için “4” rakamı kullanılmaktadır. İş yeri SGK sicil numaranızın iş yerinizin mahiyeti ile uyumlu olduğunu kontrol ediniz.


# İş yeri SGK sicil numarasının 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. hanelerindeki rakamlar iş yerinizin ana faaliyet kolunu ifade eden NACE kodunuzdur. NACE kodunuz uyarınca iş yerinizin tehlike sınıfı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sorumluluklarınız belirlenir. İş yerinizde yürütülen asıl faaliyetin konusu ile NACE kodunuzun uyumsuz olması hâlinde en kısa sürede bu durumu düzeltmeniz gerekmektedir.
İş yerinizi SGK’ ya kayıt ettirdiğinizde Kurum size bir e-sigorta şifresi verecektir. Bundan sonra çalışacak sigortalıların işe başlama, işten çıkış, primlerinin ödenmesi vb. birçok işi, bu şifre ile yapacaksınız.

Yabancı İşçi Çalıştırmanın Cezası Nedir?

Bizlere Suriyeli işçi çalıştırmanın cezası nedir, kaçak yabancı işçi çalıştırmanın cezası nedir gibi sorular gelmektedir.Yeri gelmişken genel bir bilgi verelim, kaçak olarak yani hem çalışma izni alınmamış hem de sigortaya bildirilmemiş yani sigortasız yabancı işçi çalıştırmanın cezası günümüz itibariyle yaklaşık 20.000 TL’dir.
Yani yabancı işçileri kaçak çalıştırmanın cezası bir hayli can yakıcıdır.Siz siz olun kaçak yabancı işçi çalıştırmayın, yabancı işçi çalıştıracaksanız önce çalışma iznini alın sonra sigortalı olarak SGK ya girişini ve bildirimlerini yapın.

# Çalıştıracağınız kişi yabancı uyruklu ise 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanuna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni almak zorundasınız.

YAZAR HAKKINDA

SGKNET.NET SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU ALANINDA BİLGİ PAYLAŞIM, DANIŞMANLIK VE HABER PORTALI.

sgknet.net internet sitesi insanları sosyal güvenlik, emeklilik, yaşlılık, hastalık, iş hukuku ve bunlara benzer konularda bilgilendirmek için kurulmuş bir internet sitesidir. Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, sorular ve sorulara verilen cevaplar yasal danışmanlık kapsamında değildir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak sosyal güvenliğinizle ilgili kararların verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.Bu nedenle bu sitede yer alan bilgilere göre hareket etmeyiniz, karar vermeyiniz.Sitemizde yer alan tüm yazıların ve sitemiz tarafından oluşturulan resimlerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yer alan tüm içeriğin telif hakları tarafımıza aittir.Site içeriğinin başka yerlerde yayınlanıp yayınlanmadığı periyodik olarak kontrol edilmektedir. Hangi amaçla olursa olsun, sitemizde yer alan yazıların tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması, ticari veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğacak cezai sorumluluğu ve sitemizin hazırlanmasındaki mali külfeti ve maddi ve manevi tazminatı peşinen kabullenmiş sayılır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

1 Yorum

 1. artık işyeri bildirgesi internetten de verilebiliyor, gayet güzel teşekkürler.
  çok derli toplu çok düzenli gayet içerik olarak doyurucu bir siteniz var, sağolun.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM