2018 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI

 • DOLAR
  3,7880
  % 1,10
 • EURO
  4,6540
  % 1,92
 • ALTIN
  163,4160
  % 0,27
 • BIST
  $14.327
  % 5,35

Rapor Parası Hesaplama

Rapor Parası Hesaplama

Bu bölümde rapor parası hesaplama ile ilgili bilgiler vereceğiz.Ancak öncelikle şu hususa değinelim: halk arasında rapor parası olarak bilinen kavram aslında 5510 sayılı kanunda geçen “geçici iş göremezlik ödeneği” dir.
Geçici iş göremezlik ödeneği kavramı Halk arasında rapor parası olarak bilindiğinden dolayı biz de yazılarımızda bu kavramı kullandık.

Bu yazımızda hangi hallerde rapor parası alınır, rapor parası kimlere verilir, rapor parası alma şartları nelerdir, rapor parası nasıl hesaplanır, neye göre verilir gibi vatandaşlar tarafından en çok sorulan hususlara değineceğiz.


Bildiğiniz gibi SGKNET.NET sitemizin bir SGK Danışmanlık portalı var ve SGK ve iş hukuku ile ilgili sorularınız portalımızda yanıtlanmaktadır.Şimdi rapor parasının yani geçici iş göremezlik ödeneğinin ne olduğunu, kimlere hangi şartlarda verildiğini ve nasıl hesap edildiğini anlatalım.

Rapor Parası Nedir?

Rapor parası yani geçici iş göremezlik ödeneği hakkında 5510 sayılı kanunun 16. maddesinde “Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir.” ibaresi yer almaktadır.

Daha önce Sosyal Güvenlik Nedir konusu üzerinde durmuştuk.O konumuzda Sosyal Güvenlik kavramını, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde “Herkesin hastalık, analık, işsizlik, yaşlılık ve ölüm gibi insan iradesi dışında meydana gelen risklere karşı güven içinde olması gereğinin yanı sıra; beslenme ve barınma gibi her türlü ihtiyacın karşılanmasıdır” şeklinde tanımlanmıştık.

İşte bu tanımda da yer aldığı üzere örneğin bir iş yerinde çalışırken hastalanan ve hastalık nedeniyle ay içerisinde yirmi beş gün işe gidemeyen ve rahatsızlığı dolayısıyla iş göremez raporu alan bir şahıs bu işe gidemediği 25 günlük ücretinden mahrum kalmaktadır.Bu ayda sadece beş gün çalıştığını düşünürsek, o ay için 5 günlük çalışma karşılığı aldığı ücret bu işçinin geçimine yetmeyecektir.İşte bu noktada Sosyal Güvenlik Sistemi devreye girmekte ve bu vatandaşın geçimine maddi anlamda katkı sağlamaktadır.Ülkemizde bu maddi katkı Rapor parası olarak bilinmektedir.Rapor parası, kişiler hastalık nedeniyle çalışamaz duruma geldiklerinde, iyileşene kadar yani tekrar iş başı yapana kadar geçen süre içerisinde gelirden mahrum kalmamaları için verilen paradır.Bu nedenle Bağ-kur kapsamındaki vatandaşlar ile devlet memuru olan vatandaşlar hastalık raporu aldıkları halde belli bir gelir kaybına uğramadıklarından dolayı bu kimselere rapor parası yani geçici iş göremezlik ödeneği ödenmemektedir.
Bu arada eğer rapor parasına hak kazandıysanız ilgili bir diğer konumuz olan rapor parası nereye yatar adlı konumuzu da okuyabilirsiniz.

Rapor Parası Kimlere Verilir?

Rapor parası (geçici iş göremezlik ödeneği) alabilmek için gereken şartlar;

 • 5510 sayılı kanuna göre 4/a veya 4/b kapsamında sigortalı olmak gerekmektedir.Yani SSK ya da BAĞ-KUR kapsamında olmak gerekmektedir.
 • Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması gerekmektedir.
 • Hastalık halinde iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekmektedir.
 • Analık halinde doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekmektedir.
 • Eğer sigortalı, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğramışsa o halde son bir yıl içinde 90 gün prim ödenmesi şartı aranmaz.
 • 5510 sayılı kanuna göre 4/b kapsamındaki sigortalılar yani BAĞ-KUR’luların iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde rapor parası alabilmesi için, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir. Ancak bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre doğum öncesi ve doğum sonrası çalışmadığı sürelerde geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenebilmesi için yatarak tedavi şartı aranmaz.Yani BAĞ-KUR’luların hastalık nedeniyle aldıkları istirahat raporları için SGK rapor parası ödememektedir.BAĞ-KUR’lular sadece iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi durumlarda rapor parası alabilmektedirler.
Kimler Rapor Parası Alabilir
Kimler Rapor Parası Alabilir

Rapor Parası Hesaplama

5510 sayılı kanunda ödenecek olan iş göremezlik ödeneği yani rapor parası hesaplama ile ilgili bazı maddeleri şöyle bir toplayacak olursak;

Rapor Parasında Kazanç Hesabı

Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç


# İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

# 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi gereği sigortalı sayılanların ödenek veya gelire esas günlük kazançlarının hesabında Prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, % 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamaz.

# İş kazası ile meslek hastalığı sigortasından bağlanacak gelirlere esas tutulacak aylık kazanç, yukarıdaki hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın otuz katıdır.

# İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası, yatarak tedavilerde 17 nci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.

# Bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse, geçici iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilir.

Rapor Parasında Gün Hesabı

# Rapor parası iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için ödenir.


# Rapor parası 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödenir.Yani ilk iki gün rapor parası ödenmez.Rapor parası hesabında bu hususa dikkat etmek gerekmektedir.

SGK Rapor Parası Hesaplama
SGK Rapor Parası Hesaplama

Örnek Rapor Parası Hesaplamaları

Yukarıda 5510 sayılı kanuna göre geçici iş göremezlik ödeneğinin nasıl hesaplandığını, neye göre verildiğini açıklayan maddelere yer verdik.Şimdi pratiğe dönük bazı hesaplamalar gösterelim.

Örnek Rapor Parası Hesaplama 1

Bir iş yerinde çalışan 4/a kapsamındaki yani SSK kapsamındaki bir sigortalı yüksek ateş nedeniyle 01.01.2018 tarihinde hastaneye giderek 01.01.2018 tarihinde başlayan 10.01.2018 tarihinde sona eren 11.01.2018 tarihinde iş başı yapması gereken bir istirahat raporu alıyor ve evine gönderiliyor.
İşçinin son 3 aydaki toplam kazancı 9.000 TL diyelim, işçinin son 3 aydaki prim gün sayısı 90 gün diyelim.

Bu durumda bu işçinin alması gereken rapor parası şu şekilde olacaktır:

# İŞÇİNİN GÜNLÜK KAZANCI : 9.000 / 90 = 100 TL
# İŞÇİNİN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNE ESAS TUTULACAK GÜNLÜK KAZANCI : 100 X 2 / 3 = 66,666 TL
# İŞÇİNİN RAPOR GÜN SAYISI : 10 GÜN
# İŞÇİNİN ÖDENEK ALACAĞI GÜN SAYISI : 10 – 2 = 8 GÜN
(İlk iki gün rapor parası ödenmez)

# O HALDE BU İŞÇİNİN ALACAĞI RAPOR PARASI : 8 X 66,666 = 533,328

Örnek Rapor Parası Hesaplama 2

Bir iş yerinde çalışan 4/a kapsamındaki yani SSK kapsamındaki bir sigortalı geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle 01.10.2018 tarihinde hastaneye giderek 01.10.2018 tarihinde başlayan 30.10.2018 tarihinde sona eren 31.10.2018 tarihinde iş başı yapması gereken bir istirahat raporu alıyor ve raporlu olduğu süre içerisinde hastanede yatarak tedavi oluyor.

İşçinin son 3 aydaki toplam kazancı 9.000 TL diyelim, işçinin son 3 aydaki prim gün sayısı 90 gün diyelim.

Bu durumda bu işçinin alması gereken rapor parası şu şekilde olacaktır:

# İŞÇİNİN GÜNLÜK KAZANCI : 9.000 / 90 = 100 TL
# İŞÇİNİN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNE ESAS TUTULACAK GÜNLÜK KAZANCI : 100 / 2 = 50 TL
# İŞÇİNİN RAPOR GÜN SAYISI : 30 GÜN
# İŞÇİNİN ÖDENEK ALACAĞI GÜN SAYISI : 30 – 2 = 28 GÜN
(İlk iki gün rapor parası ödenmez)

# O HALDE BU İŞÇİNİN ALACAĞI RAPOR PARASI : 28 X 50 = 1.400 TL

Örnek Rapor Parası Hesaplama 3

Bir iş yerinde çalışan 4/a kapsamındaki yani SSK kapsamındaki bir sigortalı işyerinde çalıştığı esnada iş kazası geçirmesi nedeniyle 01.10.2018 tarihinde hastaneye giderek 01.10.2018 tarihinde başlayan 30.10.2018 tarihinde sona eren 31.10.2018 tarihinde iş başı yapması gereken bir istirahat raporu alıyor ve evine gönderiliyor.

İşçinin son 3 aydaki toplam kazancı 9.000 TL diyelim, işçinin son 3 aydaki prim gün sayısı 90 gün diyelim.

Bu durumda bu işçinin alması gereken rapor parası şu şekilde olacaktır:

# İŞÇİNİN GÜNLÜK KAZANCI : 9.000 / 90 = 100 TL
# İŞÇİNİN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNE ESAS TUTULACAK GÜNLÜK KAZANCI : 100 X 2 / 3 = 66,666 TL
# İŞÇİNİN RAPOR GÜN SAYISI : 30 GÜN
# İŞÇİNİN ÖDENEK ALACAĞI GÜN SAYISI : 30 GÜN
(İş kazalarında ilk iki gün dahil tüm günler için rapor parası ödenir)

# O HALDE BU İŞÇİNİN ALACAĞI RAPOR PARASI : 30 X 66,666 = 1.999,98 TL olacaktır.

Biz burada tabii ki rapor parası hesaplama mantığını göstermek amacıyla basit rakamlar ve hesaplamalar kullandık.

Uygulamada ise çok daha farklı durumlar görülebilmektedir.Yeri geldikçe daha farklı rapor parası hesaplarına da yer vereceğiz.

Rapor parası hesaplama konusunda sormak istedikleriniz varsa, istirahat raporu aldıysanız özel olarak bu rapor ile ilgili olarak sormak istedikleriniz varsa, aldığınız ya da alacağınız rapor parası yani geçici iş göremezlik ödeneği hakkında sorularınız varsa sorularınızı SGK Soru Cevap portalımızda sorabilirsiniz.

Ayrıca SGKNET.NET olarak sizler için özel hazırladığımız RAPOR PARASI HESAPLAMA ekranımızı kulanarak da kaç gün için kaç lira rapor parası alacağınızı öğrenebilirsiniz.
RAPOR PARASI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN

Kullanıcılar şunları da aradı:

YAZAR HAKKINDA

SGKNET.NET SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU ALANINDA BİLGİ PAYLAŞIM, DANIŞMANLIK VE HABER PORTALI.

sgknet.net internet sitesi insanları sosyal güvenlik, emeklilik, yaşlılık, hastalık, iş hukuku ve bunlara benzer konularda bilgilendirmek için kurulmuş bir internet sitesidir. Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, sorular ve sorulara verilen cevaplar yasal danışmanlık kapsamında değildir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak sosyal güvenliğinizle ilgili kararların verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.Bu nedenle bu sitede yer alan bilgilere göre hareket etmeyiniz, karar vermeyiniz.Sitemizde yer alan tüm yazıların ve sitemiz tarafından oluşturulan resimlerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yer alan tüm içeriğin telif hakları tarafımıza aittir.Site içeriğinin başka yerlerde yayınlanıp yayınlanmadığı periyodik olarak kontrol edilmektedir. Hangi amaçla olursa olsun, sitemizde yer alan yazıların tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması, ticari veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğacak cezai sorumluluğu ve sitemizin hazırlanmasındaki mali külfeti ve maddi ve manevi tazminatı peşinen kabullenmiş sayılır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

3 yorum

 1. Rapor parası hesaplama hakkında verdiğiniz bilgiler ve örnekler için çok teşekkür ederiz

 2. Merhaba,

  Günlük kazanç net ele geçen üzerinden mi, yoksa Brüt ücret üzerinden mi hesaplanıyor?

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM